ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳು

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಘಟಕದ ಅಧೀನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಬಾಕಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ಹುದ್ದೆ ಹಾಗೂ  ಹೊಸ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು...

Read More