ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಮಾರಾಟ ಮಹಾಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಗುಂಪಿನ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಆನ್‍ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

 

ಹುದ್ದೆಗಳು ಮತ್ತು ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ

 

ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು

                 ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ
ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಸ್‍ಸಿ, ಎಸ್‍ಟಿ, ಪ್ರವರ್ಗ-1, ವಿಕಳಚೇತನ  ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ
ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ರೂ.22800 –  ರೂ.43200

01+01(ಹೈ.ಕ) ರೂ.1000 ರೂ.500
ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದರ್ಜೆ-1

ರೂ.22800 – ರೂ.43200

05 ರೂ.1000 ರೂ.500
ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದರ್ಜೆ-2

ರೂ.21600 – ರೂ.40050

05+02(ಹೈ.ಕ) ರೂ.1000 ರೂ.500
ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದರ್ಜೆ-3

ರೂ.17650 – ರೂ.32000

04 ರೂ.1000 ರೂ.500
ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು

ರೂ.21600 – ರೂ.40050

04+01(ಹೈ.ಕ) ರೂ.1000 ರೂ.500
ಹಿರಿಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್

ರೂ.17650 – ರೂ.32000

01 ರೂ.1000 ರೂ.500
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

ರೂ.14550 – ರೂ.26700

18+06(ಹೈ.ಕ) ರೂ.800 ರೂ.400
ಹಿರಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರು

ರೂ.14550 – ರೂ.26700

08+04(ಹೈ.ಕ) ರೂ.800 ರೂ.400
ಶೀಘ್ರ ಲಿಪಿಗಾರರು

ರೂ.14550 – ರೂ.26700

01+01(ಹೈ.ಕ) ರೂ.800 ರೂ.400
ಕಿರಿಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್

ರೂ.14550 – ರೂ.26700

01+01(ಹೈ.ಕ) ರೂ.800 ರೂ.400
ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು

ರೂ.11600 – ರೂ.21000

40+15(ಹೈ.ಕ) ರೂ.600 ರೂ.300
ಕಿರಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರು

ರೂ.11600- ರೂ.19000

24+01(ಹೈ.ಕ) ರೂ.600 ರೂ.300
4 ನೇ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು

ರೂ.9600 – ರೂ. 14550

08+11(ಹೈ.ಕ) ರೂ.400 ರೂ.200

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ :

 • ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು :  ಬಿ.ಇ (ಸಿವಿಲ್), ಬಿ.ಅರ್ಚ್ ಪದವಿ.
 • ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದರ್ಜೆ-1 : ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾರಟ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಆನುಭವದೊಂದಿಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಲೆಕ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದದವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ.
 • ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದರ್ಜೆ-2 : ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾರಟ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಗಳ ಆನುಭವದೊಂದಿಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಲೆಕ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದದವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ.
 • ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದರ್ಜೆ-3 : ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾರಟ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷಗಳ ಆನುಭವದೊಂದಿಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಲೆಕ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದದವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ.
 • ಆಂತರಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು :  ಬಿ.ಕಾಂ ಪದವಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿರಬೇಕು
 • ಹಿರಿಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ : ಎಂ.ಸಿ.ಎ ಪದವಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿರಬೇಕು
 • ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು : ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು.
 • ಹಿರಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರು : ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪೋರೇಶನ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೆಜ್‍ಮೆಂಟ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು.
 • ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು : ದ್ವೀತಿಯ ಪಿಯುಸಿ ಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಅಥವಾ 3 ವರ್ಷಗಳ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರಬೇಕು.ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೆರಳಚ್ಚು ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿರಬೇಕು.
 • ಕಿರಿಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ : ಬಿಸಿಎ ಪದವಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದ್ದು,ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಗಳ ಆನುಭವವಿರಬೇಕು.
 • ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು : ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು.
 • ಕಿರಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರು : ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪೋರೇಶನ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೆಜ್‍ಮೆಂಟ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು.
 • 4 ನೇ ದರ್ಜೆ ನೌಕರರು : ಎಸ್‍ಎಸ್‍ಎಲ್‍ಸಿ / 10 ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದ ಜೊತೆ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿರಬೇಕು.

ವಯೋಮಿತಿ :

 • ಕನಿಷ್ಠ : 18 ವರ್ಷ
 • ಗರಿಷ್ಠ :
  • ಪ್ರವರ್ಗ 2ಎ, 2ಬಿ, 3ಎ, 3ಬಿ            : 38 ವರ್ಷ
  • ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ                           : 35 ವರ್ಷ
  • ಎಸ್‍ಸಿ, ಎಸ್‍ಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವರ್ಗ-1     : 40 ವರ್ಷ
  • ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ, ವಿಕಲಚೇತನ ಮತ್ತು ವಿಧವೆಯರಿಗೆ 10 ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಳಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಹತೆ : ಕನ್ನಡ ಓದಲು, ಬರೆಯಲು, ಮಾತನಾಡಲು ಹಾಗೂ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಲ್ಲವರಾಗಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವಿರಬೇಕು.

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ : 02.02.2018

ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

© www.coastalhut.com

Coastal Hut is a popular job searching website of Karnataka state. CoastalHut.com publishes Free Job Alerts in related to Govt. Jobs, Banking Exams, Recruitment in Insurance Sectors, Vacancies in Public Sector Undertakings, Forest Department Jobs, Opportunities in Defense, Police Recruitment, PSC Recruitment, etc.

Disclaimer: This article has been published in Coastal Hut website for the public interest. Our team will takes an elaborate study before publishing any jobs in this website. Although candidates are strongly suggested for verifying all the required details carefully before applying for any posts published by CoastalHut Team. This site proudly designed, hosted and managed by Crust.