1.ಪ್ರದೇಶಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RRBs)

  • ಆಫೀಸರ್ಸ್ (ಅಧಿಕಾರಿಗಳು)
  • ಆಫೀಸ್ ಅಸ್ಸಿಸ್ಟಂಟ್ಸ್ (ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕರು)

 

ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಸ್ಕೆಲ್ I & ಆಫೀಸ್ ಅಸ್ಸಿಸ್ಟಂಟ್ಸ್:

03.08.2019, 04.08.2019, 11.08.2019, 17.08.2019,

18.08.2019 & 25.08.2019

 

ಏಕ ಪರೀಕ್ಷೆ

 

ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಸ್ಕೆಲ್ II & III : 22.09.2019

 

ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಸ್ಕೆಲ್ I : 22.09.2019

ಆಫೀಸ್ ಅಸ್ಸಿಸ್ಟಂಟ್ಸ್ : 29.09.2019

 

2.ರಾಷ್ಟ್ರಿಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ (PSBs)

  • ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್
  • ಕ್ಲರ್ಕ್ಸ್
  • ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್

 

ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ  ಆಫೀಸರ್ಸ್

 

ಕ್ಲರ್ಕ್ಸ್

 

ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್

 

ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ 12.10.2019

13.10.2019

19.10.2019

20.10.2019

 

07.12.2019

08.12.2019

14.12.2019

15.12.2019

 

28.12.2019

29.12.2019

 

ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ 30.11.2019 19.01.2020 25.01.2020

 

ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಐಬಿಪಿಎಸ್ ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‍ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ.

 

©www.coastalhut.com

Coastal Hut is a popular job searching website of Karnataka state. CoastalHut.com publishes Free Job Alerts in related to Govt. Jobs, Banking Exams, Recruitment in Insurance Sectors, Vacancies in Public Sector Undertakings, Forest Department Jobs, Opportunities in Defense, Police Recruitment, PSC Recruitment, etc.

Disclaimer: This article has been published in Coastal Hut website for the public interest. Our team will takes an elaborate study before publishing any jobs in this website. Although candidates are strongly suggested for verifying all the required details carefully before applying for any posts published by CoastalHut Team. This site proudly designed, hosted and managed by Crust.